Amelander Kaap 109

Amelander Kaap 109

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

appartement Amelander Kaap 109

1. Toepassing
1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reservering en overeenkomsten door appartement
Amelander Kaap 109 (de verhuurder).
1.2. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het begrip ‘huurder’ verstaan de persoon en zijn/haar overige gebruikers/gasten
die met appartement Amelander Kaap 109 een overeenkomst sluit met betrekking tot huur/gebruik van de accommodatie.
1.3. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden
of naar andere Algemene Voorwaarden. De verhuurder van appartement Amelander Kaap 109 wijst alle Algemene
Voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt, van de hand.
1.4. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken, zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.
2. Reservering
2.1 Alleen personen die 18 jaar of ouder zijn, kunnen appartement Amelander Kaap 109 reserveren.
2.2 De verhuurder behoudt zich het recht voor om te allen tijde – zonder opgave van redenen – te weigeren een reservering in
behandeling te nemen.
2.3 Indien de verhuurder uw reservering in behandeling neemt, ontvangt u hiervan per mail een bevestiging. Wij verzoeken u deze
reserveringsbevestiging te tekenen en aan Johan Smit te retourneren.
2.4 Indien de verhuurder de huurovereenkomst niet binnen 7 dagen na dagtekening retour heeft ontvangen, behoudt zij zich het
recht voor de overeenkomst ongedaan te maken.
3. Betaling
3.1. U bent aan de verhuurder de overeengekomen huurprijs verschuldigd.
Aanvullend op de betaling van de overeengekomen huursom, dient de huurder ook de kosten te betalen voor de verplichte
schoonmaak, toeristenbelasting en eventueel huur van linnengoed.
3.2. Vijftig procent van het totaalbedrag van de reservering dient te worden voldaan binnen 14 dagen na datum van de
reserveringsbevestiging/tevens factuur. Het restant bedrag dient uiterlijk zes weken voor de dag van aanvang van het verblijf,
in de Amelander Kaap 109, te zijn ontvangen.
3.3. Bij reservering binnen 6 weken voor aanvang van uw verblijf dient het gehele verschuldigde bedrag binnen 5 werkdagen na
dagtekening van de bevestingsmail van uw reservering overgemaakt te worden. Bij boekingen op zeer korte termijn (korter
dan 10 dagen voor aanvang van het verblijf) dient de gehele huursom per omgaande overgemaakt te worden. Het bedrag
dient uiterlijk drie dagen voor aanvang van het verblijf op de rekening van de verhuurder te staan.
3.4. Na betaling van de huursom of een gedeelte hiervan ontvangt de huurder via de e-mail een bevestiging
3.5. Zolang het gehele bedrag nog niet is voldaan, kan er op geen enkele manier aanspraak gemaakt worden op verblijf in het
appartement.
4. Annulering
4.1. Indien een reservering wordt geannuleerd, zijn annuleringskosten verschuldigd. Deze worden als volgt berekend:
– 30% van de boekingskosten bij annulering tot 42 dagen voor aankomst;
– 50% van de boekingskosten bij annulering vanaf de 42ste dag tot 28 dagen voor aankomst;
– 90% van de boekingskosten bij annulering vanaf de 28ste dag tot de dag van aankomst;
– 100% van de boekingskosten bij annulering op de dag van aankomst of niet verschijnen.
De annulering dient schriftelijk (per e-mail) te geschieden. We raden de huurder dringend aan een annuleringsverzekering af te
sluiten.
5. Toegang tot het appartement, aankomst en vertrek
5.1. Johan Smit is door de eigenaren van appartement 109 gemachtigd om namens hen te handelen. De heer Smit verzorgt het
onderhoud en de schoonmaak van dit appartement.
5.2. De heer Smit draagt tevens zorg voor de overhandiging en inning van de sleutel (telefoonnummer +31 6 26 71 09 00).
5.3. Het appartement kan op de overeengekomen dag van aankomst als vermeld op de bevestiging vanaf 14:00 uur betrokken
worden. Op de overeengekomen dag van vertrek als vermeld op de bevestiging dient de accommodatie vóór 10:00 uur
verlaten te zijn.
5.4. Indien de accommodatie eerder wordt verlaten dan vermeld op de reserveringsbevestiging, heeft de huurder geen recht op
restitutie (of een gedeelte) van de huurprijs en/of kosten, tenzij u een annuleringsverzekering heeft afgesloten en voldoet aan
de daarin gestelde eisen.
6. Reglementen
6.1. De accommodatie mag door maximaal 6 personen bewoond worden.
6.2. Het is niet toegestaan om tenten bij de accommodatie te plaatsen.
6.3. De huurder dient de accommodatie bezemschoon op te leveren (dus: geen vuile vaat laten staan, eventueel gehuurde
lakenpakketten in een kussensloop beneden neerzetten, koelkast leegmaken, vuilniszakken in de container buiten doen).
6.4. Appartement Amelander Kaap is een niet-rokers accommodatie, roken is derhalve niet toegestaan.
7. Milieu
Ameland is een milieuvriendelijk eiland en wij willen daaraan graag meewerken. Wij hopen dat u dat ook wilt doen in de vorm
van o.a. zuinig gebruik van water, verlichting en verwarming.
8. Breuk, vermissing
8.1. De huurder is verantwoordelijk, hetgeen de verantwoordelijkheid dan wel aansprakelijkheid van de overige gebruikers/gasten
onverlet laat, voor een ordelijke gang van zaken in en om de gehuurde accommodatie.
8.2. Daarnaast is de huurder steeds aansprakelijk, hetgeen de aansprakelijkheid van andere gebruikers onverlet laat, voor schade
door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris en/of accommodatie. Eventuele schade dient door de huurder
onmiddellijk gemeld te worden aan Johan Smit. Het eventueel te betalen bedrag voor de schade dient direct bij thuiskomst per
bank te worden overgemaakt, tenzij de huurder kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van
hemzelf, andere gebruikers of één van de leden van zijn gezelschap.
9. Overmacht en wijzigen
9.1. In het de geval de verhuurder al dan niet tijdelijk niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door
overmacht, zal u binnen 14 dagen, nadat zij kennis heeft gekregen van de onmogelijkheid de overeenkomst na te komen, een
wijzigingsvoorstel voorleggen (bijvoorbeeld een andere periode).
9.2. Overmacht aan de zijde van de verhuurder bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan
niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van de verhuurder, daaronder mede begrepen
personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.
9.3. U bent gerechtigd het wijzigingsvoorstel af te wijzen. Indien u het wijzigingsvoorstel afwijst, dient u dit binnen 14 dagen na
ontvangst van het wijzigingsvoorstel kenbaar te maken. In dat geval heeft de verhuurder het recht de overeenkomst met
onmiddellijke ingang te ontbinden. U heeft dan recht op kwijtschelding en/of teruggave van (het reeds betaalde deel van) de
huursom. De verhuurder zal alsdan niet gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.
10. Aansprakelijkheid
10.1. De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van
welke aard ook, tijdens of tengevolge van een verblijf in appartement Amelander Kaap 109.
10.2. Aansprakelijkheid voor schade bestaande uit derving van reisgenot of bedrijfs- en andere gevolgschade, is onder alle
omstandigheden uitgesloten. De verhuurder is voorts in geen geval aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op
vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringsverzekering of enige andere verzekering.
10.3. De verhuurder is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten.
10.4. U bent met de gebruiker hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de accommodatie ontstaan tijdens het
gebruik daarvan door u en/of andere gebruikers, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van uzelf en/of van
derden die zich met uw toestemming in de accommodatie bevinden.
10.5. U vrijwaart de verhuurder voor alle aanspraken terzake van schade van derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen
of nalaten van uzelf, andere gebruikers, uw reisgenoten of derden die zich met uw toestemming in het resort bevinden.
10.6. Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achter laten, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige vervuiling, van de accommodatie
worden extra kosten in rekening gebracht.
11. Klachten
11.1. Ondanks de zorg en de inspanning van de verhuurder kunt u van mening zijn, dat u een gerechtvaardigde klacht heeft met
betrekking tot uw vakantieverblijf. Deze klacht die u in eerste instantie direct telefonisch te melden bij de contactpersoon Johan
Smit, +31 6 26 71 09 00, op straffe van verval van rechten. Mocht de klacht niet naar uw tevredenheid worden afgehandeld
dan heeft u uiterlijk 1 maand na vertrek de gelegenheid de klacht per e-mail kenbaar te maken op info@amelanderkaap109.nl .
11.2. De klacht zal dan met de grootste zorg worden behandeld. Mocht ook dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan heeft
u tot uiterlijk 3 maanden na vertrek de gelegenheid de klacht te laten behandelen door de Geschillencommissie Recreatie in
Den Haag dan wel de klacht voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. De beslissing van deze commissie heeft
de kracht van een bindend advies.
11.3. In geval van tijdige melding van een tekortkoming zal de verhuurder zich inspannen om deze op te heffen en als dat niet lukt
en de tekortkoming is zodanig ernstig, dat het gebruik van de woning ernstig wordt belemmerd, heeft de huurder aanspraak op
een alternatief onderkomen of passende schadeloosstelling.
12. Toepasselijk recht
12.1. Op de overeenkomst tussen u en de verhuurder is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13. Algemeen
13.1. Kennelijke druk- en zetfouten binden de verhuurder niet. Met deze algemene voorwaarden vervallen alle voorgaande
publicaties.
13.2. Alle gegevens die u aan ons verstrekt, worden opgenomen in een bestand. Dit bestand wordt alleen gebruikt door de
verhuurder voor de gastenadministratie. Deze gegevens kunnen tevens worden gebruikt om gericht informatie en
aanbiedingen over ons appartement te geven. Indien u geen prijs stelt op het toezenden van vorengenoemde informatie, kunt
u ons dat laten weten. Wij zullen hier dan rekening mee houden.

Of download hier de PDF